NezBoř Kateřinu

flag: Germany

Spolek pro záchranu kostela svaté Kateřiny v Bořislavi, z.s.

O spolku

O kostele

Kontakt

O spolku

Někdy koncem jara roku 2022 dospělo několik přátel z Bořislavi k závěru, že se už nechtějí nečinně dívat na postupnou zkázu tamního kostela svaté Kateřiny. Už dlouho se v něm nesloužily mše. Několikrát byl vykraden. Zatékalo do něj. Už nebyl domovem věřících, nýbrž červotoče, dřevomorky a holubů. A přitom se jedná o krásnou stavbu jak z hlediska architektonického, tak zasazení do krajiny!

Rozhodli jsme se s tím něco udělat. Především bylo třeba vyřídit administrativní záležitosti: založit spolek a zaregistrovat ho. Zřídit účet. Na jméno spolku padaly nejrůznější návrhy: Od vtipného NezBoř Kateřinu po ten stávající, konvenční. Pro ten jsme se rozhodli kvůli komunikaci s úřady i potenciálními sponzory.

Velmi nám pomáhá, že prostřednictvím starosty je v našem spolku zastoupena i Obec Bořislav. Už než jsme se pustili do díla, zařídila toho hodně, hlavně pokud jde o jednání se stavebními firmami, přípravu základních oprav a údržbu areálu bývalého hřbitova.

Důležité také je, že se nám podařilo navázat korektní vztah s představiteli církve. A to jak s administrátorem fary, P. Marcinem Sajem sídlícím v Bílině, tak technikem Ing. Záhejským, který má na starosti péči o sakrální památky v rámci litoměřického vikariátu. Výsledkem bylo, že se 1. října 2023 ve Svaté Kateřině po dlouhé době konala mše svatá.

Předtím ale bylo nutné kostel na takovou slávu alespoň tím nejzákladnějším způsobem připravit. Z věže se vyklidilo přes dvě stě kbelíků ptačího trusu a vyčistily se přístupové cesty do ní. Od nánosů špíny se uklidilo podkroví, prostor mezi horní částí klenby a konstrukcí krovu. Bylo opraveno osazení dřevěných okenních žaluzií. Suterén kostela včetně sakristie byl zbaven největší špíny, lavice a mobiliář umyty. To je to nejzákladnější, ještě ale zbývá mnoho udělat. A radostnou zprávou je, že se opět rozezněly věžní hodiny.

A jak dál s kostelem? Víme, že to je především duchovní prostor určený k církevním obřadům a modlitbám. Proto bychom byli rádi, kdyby se v něm konaly mše pravidelně, alespoň o hlavních církevních svátcích jako jsou Velikonoce a Vánoce. Vrátit Svaté Kateřině život lze i dalšími způsoby, stejně jako to dělají desítky dalších spolků s podobným zaměřením.

Za prvního půldruhého roku se podařilo uspořádat několik kulturních akcí včetně Noci kostelů, adventních koncertů a několika výstav. Jednou měsíčně se konaly i mše, ale pro nedostatek věřících z Bořislavi a okolí byly prozatím omezeny jen na několik do roka. Zejména ale proběhla z prostředků ministerstva kultury oprava dvou třetin střechy na lodí kostela.

V budoucnu nás ale ještě čeká spousta práce, fyzické i organizační. A také je patrné, že se neobejdeme bez sponzorů, kteří nám pomohou uskutečnit potřebnou a ušlechtilou věc.

Proto uvítáme jakékoliv náměty či návrhy, nabídky pomoci a finanční dary, které budou vždy určeny na konkrétní akci. Pomozte nám oživit Svatou Kateřinu.
Church Line Art

O kostele

Kostelů, zasvěcených svaté Kateřině, patronce panen, filosofů, švadlen, archivářů, kolářů a mnoha dalších profesí, je v Čechách 64. Nejbližší tomu bořislavskému je v nedalekých Medvědicích. Oba kostely mají stejné datum vstupu do psané historie: 1352. Z onoho roku se totiž zachoval první rejstřík desátků, které se odváděly papeži do Říma, a v něm jsou oba kostely zapsané.

Stavba středověké svatyně takřka jistě souvisí s teplickými benediktinkami. Nevíme přesně kdy, ale na konci 13. nebo počátkem 14. století se tento klášter stal majitelem Bořislavi. Benediktinky pečovaly o vesnici a jmenovaly faráře až do husitských válek. A možná to byl i kult panen, proč se řádové sestry rozhodly právě pro svatou Kateřinu.

Doba do začátku 18. století je pro kostel z hlediska historie, řečeno s nadsázkou, dobou temna. Informací je poskrovnu. Nevíme, zda a jak byla budova poškozena za husitských válek, ani kdy a jak byla opravena nebo přestavěna. Jen pár jmen farářů k nám z historie promlouvá. Prvním z nich byl Pavel, který se v roce 1377 soudil s jiným knězem. V 16. století se stala vesnice součástí teplického panství a ve Svaté Kateřině se po vzoru Husa a Luthera přijímalo pod obojí. Jednou z nejvýznamnějších osobností předbělohorské Bořislavi byl jistě protestantský kněz Michal Longolius (z latiny Longus = dlouhý), pocházející z Kralovic. Na místní faru přišel v roce 1592. Stýkal se s předními českými vzdělanci své doby a psal si i s Janem Keplerem. Přeložil z latiny spis o astronomii. Zdalipak ho k tomuto zájmu přivedly výstupy na Milešovku? Byl bohatý. Městu Louny půjčoval značné částky peněz a tamní konšelé mu je pravidelně na faru jezdili vracet. Po Bílé hoře musel Bořislav opustit a v roce 1628 zemřel v blízkém saském Geisingu.

Kromě názvu asi nemá stávající Svatá Kateřina s tou středověkou mnoho společného. Snad jen polohu a orientaci. Jen stavebně-historický průzkum by mohl napovědět, zda nejsou v obvodovém zdivu lodi zachovány části její gotické předchůdkyně. Archeologický výzkum uvnitř kostela by pak mohl objevit základy toho gotického.

Zásluhu na vzniku novostavby kostela má jistě více lidí, jménem známe ale jen tři. Souhlas musel dát majitel panství a patron kostela, kníže František Clary-Aldringen. Velmož od roku 1758, kdy získal titul nejvyššího císařského lovčího, ovšem většinou pobýval ve Vídni. Druhým byl Paul Anton Weigel, od roku 1686 místní farář. Ten rozšířil hřbitov a nechal ho obehnat dosud existující kamennou zdí. Jistě i on nesl velkou část organizačních starostí kolem stavby nového kostela. Třetí významnou osobou byl starší teplického cechu kameníků, rodák z Dubí Christian Lagler (1668–1741). Právě on je autorem projektu kostela. Kromě jiných staveb navrhl Lagler také pýchu teplického baroka, Zahradní dům s velkým tanečním sálem, v němž se dnes konají koncerty klasické hudby. A to nemluvíme o množství práce, které na tomto ušlechtilém díle odvedli všichni kameníci, zedníci, truhláři, klempíři, pokrývači či hospodářští úředníci, kteří měli na starosti správu zádušních peněz.

Kostel byl vysvěcen o Květné neděli roku 1717, která toho roku připadala na 21. březen. Tento církevní svátek připomíná Kristův vjezd do Jeruzaléma. Kostel obklopily davy venkovanů z blízkého i vzdáleného okolí, nechyběli preláti a zástupci vrchnosti. Kostel byl zaplaven větévkami jívy, které přítomní kněží světili. Z věže kostela zněly zvony, pamatující ještě kněze Longolia. Bohužel, ve 20. století – až na jeden – padly za oběť válečným rekvizicím. Vysvěcení nového kostela byla událost pro celý kraj: v roce 1661 byl totiž definitivně stanovený rozsah bořislavské farnosti, do níž spadaly i kostely v Hradišti a ve Rtyni.

Z původního mobiliáře se v kostele dochoval jen původní oltářní obraz Umučení svaté Kateřiny, darovaný patronem kostela. Majitel svobodného statku v Bořislavi, Georg Frank z Frankenbuschu, daroval kostelu v roce 1720 obrazy dvanácti apoštolů a Krista. V roce 1925 je restauroval Josef Schober. Zbývající mobiliář včetně oltářů, oltářních obrazů a kazatelny pochází z 19. století. V elegantně řešeném průčelí jsou umístěny plastiky patronky kostela, svaté Kateřiny, a svaté Barbory. Kostel bohužel utrpěl několika vloupáními, jejichž série začala už v roce 1800 a pokračovala i v 90. letech minulého století. Když byla v roce 1733 postavena nová fara (její architekt Jeroným Costa projektoval i kostel ve Rtyni) a hospodářské budovy, byl farní okrsek hotov.

Nejméně dva další duchovní správci bořislavské farnosti si zaslouží zmínku. Franz Sitte (1896–1960) přišel v roce 1922 do Bořislavi jako kaplan a o dvanáct let později se stal farářem. Bořislavský duchovní se zajímal jak o dějiny, tak o přírodní krásy Středohoří. Ve 30. letech vydal německy dějiny bořislavské farnosti a pak se pustil do vlastivědy regionu, kterou nazval „Na slunné straně Milešovky“. A ta mu byla osudná. V lednu 1960 dostal povolení vycestovat do Německa za sestrou. Na nádraží v Chebu byl ale zadržen i s rukopisem vlastivědy. Příslušníci státní bezpečnosti samozřejmě neuměli německy a domnívali se, že se jedná o špionážní materiál. Ráno po výslechu byl Sitte v cele nalezen mrtev. Státní bezpečnost zavinila jeho smrt ať přímo, nebo nepřímo. Přitom text vlastivědy, vydané v roce 2011 v českém překladu, nemá s jakoukoliv ideologií nic společného. V roce 2006 byla Sittemu na kostele odhalena pamětní deska.

V nelehkých podmínkách normalizace se snažil církevní objekty farnosti udržovat páter Milan Vlček. Na bořislavskou faru přišel krátce po invazi armád varšavského paktu, v říjnu 1968. Podařilo se mu zajistit rekonstrukci fary, v letech 1970–1971 dostal kostel novou fasádu a novou střechu. Zařídil také opravy obou filiálních kostelů, ve Rtyni a v Hradišti. Roku 1982 byl bořislavský kostel vymalován. Šest let nato obětavý farář zemřel.

Fasáda kostela i fara, patřící dnes soukromé společnosti, se dnes nacházejí v žalostném stavu. Od poslední větší opravy uběhlo půl století a na kostele to je znát.

A přece by se tento stavební skvost neměl nechat dále chátrat. Kostel je dokonalou ukázkou, jak naši předkové v barokní době dokázali zakomponovat své umělecké výtvory do krajiny. Tvoří pohledovou dominantu při příjezdu od Teplic, kdy harmonicky doplňuje panorama zalesněných kopců v čele se Stráží. A snad ještě lépe působí od severu, z míst, kde se cestou do Vrahožil říká Na Šachtě.

Pro desítky generací obyvatel Bořislavi a okolí byla Svatá Kateřina, ta gotická i ta barokní, místem duchovních jistot, místem kulturních vjemů i společenských setkávání. Kostelní zvony rytmizovaly lidem čas: jak liturgický, tak i zemědělský. V kostele zněla krásná hudba, pořádala se tu divadelní představení v podobě pašijových her, umělecká díla formovala estetické vnímání účastníků bohoslužeb. Fara byla místem, kde se většina místních dítek do poloviny 18. století učila číst a psát. Zachraňme proto tuto jedinečnou památku, bez níž by Bořislav nebyla tím, čím je.

© PhDr. Bohumír Roedl
Uskutečněné akce

Výstava Payer.

Na tyto letní dny pro Vás máme připravené ochlazení ve formě výstavy s přednáškou PhDr. Ing. Zdeňka Lyčky o polárních výpravách Julia von Payera. Teplického rodáka, horolezce, polárníka, objevitele, kartografa a malíře.

Pro lepší vcítění do strastí polárníků budete mít možnost shlédnout a nebo se přímo zúčastnit živého obrazu v režii Panoptika Maxe Fische. Zaručeně se tím ochladíte o několik stupňů :-D Stačí dorazit s kostýmem polárníka. Ideálně v přírodních barvách, z přírodních materiálů, bez moderních vychytávek. Tedy kabát po dědovi, beránek, beranice, nebo starý rolák... Jako doplněk saně, kandaharky, cepíny a nebo jen konopné lano ;-) Začneme živým obrazem, ať nikdo neutrpí omrzliny při dlouhém vystavení polárním podmínkám. Poté proběhne přednáška o životě a díle Julia von Payera. Závěrem bude volně přístupná výstava včetně kostela a neodmyslitelná afterpárty v márnici ;-) Podávat budeme svařák a grog pro zahřátí :-D Dobrovolné vstupné bude využito na opravy kostela a na aktivity spolku. Těšíme se na Vás 4. 8. 2023 v 17:30, účastníci obrazu v 17:00, NezBoř...

Brigáda - úklid.

Tak už jsme tu zase. A slibuji, že s půdou už letos naposledy Tentokrát to zkusíme v neděli 9.7.2023 v 10:00. Repete té poslední brigády. Hlavně půda, ať srovnáme krok s pokrejvači. Ti už budou letos končit a potom až zase až příští rok. Těšíme se na všechny nadšence a lidi s ochotou pomoci. Pitný režim zajištěn, vybavenost též. A třeba půda vydá nějaký pěkný poklad Minule to bylo pár útržků novin a příště třeba něco zajímavějšího. Tak v neděli ahoj, NezBoř... Brigáda proběhla za bohaté účasti členů i nečlenů spolku. Děkujeme.


Noc kostelů - Ano, je to tak. Letos se 2.6.2023 připojíme do této celorepublikové akce. Bude možné si prohlédnout kostel a navštívit jeho méně dostupná zákoutí i menší výstavu historických ornátů. V 18 hodin vystoupí Krušnohorský pěvecký sbor a od 20 hod bude probíhat prezentace: "Bořislavský kostel a jeho duchovní správci v minulosti a současnosti". Kterou si pro Vás připravil náš kamarád Bob Roedl - Lounský archivář. Po celou dobu bude možné se drobně občerstvit v márnici. Na všechny se těšíme a užijeme si pěkné páteční odpoledne, NezBoř... Detaily zde.

Brigáda - úklid.

Ahojky všem zájemcům. Ještě jednou se pokusíme o vyklizení části půdy kostela. Chceme využít snazšího přístupu k půdě a hlavně snazší likvidaci suti díky rozebrané střeše a možnosti instalace shozů. Proto všechny zájemce lákáme na tuto sobotu

1. 7. 2023 v 10:00 do kostela. Respirátory a rukavice budou pro všechny. Pro pár zájemců o práci v přízemí bude k dispozici náčiní na nátěr mříže. A též bude možné provést postřik zahrady proti plevelům, ať je to tam krásné... Jako odměnu máme v márnici Plzeň i nějaké nealko... Atmosféru si uděláme sami a odpoledne se můžeme potkat ve Rtyni na slavnostech. Tak už se těšíme, NezBoř.


Tibet - možná trošku překvapivě se i my přidáváme ke kampani Vlajka pro Tibet. A to nejen vyvěšením vlajky. Díky vstřícnému přístupu obecně prospěšné společnosti Most ProTibet. A hlavně díky ochotě paní ředitelky Ing. Jany Ďáskové Neborákové Vám můžeme přinést i výstavu s problematikou života a svobod v Tibetu. Vše bude podpořeno několika dokumenty. Je v jednání i mluvené slovo a beseda s některým z dobrovolníků působících v Tibetu. Což bude tvořit jeden z výstavních dní.

Výstavu zahájíme a otevřeme pro veřejnost v sobotu 11.3.2023 v 17:00 hodin. Samozřejmě i s posezením v márnici. Vlajka bude vyvěšena již v pátek 10.3. s ohledem na celorepublikovou kampaň. Navštívit a prohlédnout si výstavu můžete vždy o víkendech od 13:00 do 15:00, nebo po telefonické domluvě kdykoliv. Pro zájemce ze strany skupin a škol budeme otvírat výstavu podle dohody na: 774435206. Výstava potrvá minimálně do Velikonoc...

Půlnoční - zveme všechny zájemce na společné rozjímání a setkání s přáteli v čase vánoc. A to na půlnoční mši 24. 12. 2022 od 22:00 v našem kostele svaté Kateřiny. Pro zahřátí bude k dispozici svařáček. Těšíme se na Vás, nezBoř.


Advent - Pozvánka na krásně prožité společné adventní soboty. Těšíme se na všechny z blízka i daleka. Pobavíme se, užijeme si kulturu i společný čas. Přijďte a užívejte s námi. Něco málo z populární hudby, trocha klasiky a i Vaši nejmenší...Děkujeme za krásnou účast na 1. adventním koncertě, krátké video zde. Druhý den se uskutečnila poutní mše ke svaté Kateřině. Děkujeme všem, kterým se podařilo přijít. Foto zde.


Mše svatá.

Mše proběhne 1.10.2022 v kostele svaté Kateřiny v Bořislavi od 14:00.

Po mši, zhruba od 15:00, je možná prohlídka kostela včetně věže. V zahradě bude pohoštění a možnost posedět. To vše bez podmínky účasti na mši.

Více je možno sledovat na FaceBooku i na Instagramu pod profilem NezBoř Kateřinu. A později též na internetových stránkách spolku.

Těšíme se na Vás, Spolek pro záchranu kostela svaté Kateřiny v Bořislavi, z.s.

FOTO ze mše....Brigáda - úklid.

Po projeveném zájmu zveme všechny zájemce a dobrovolníky na úklid kostela a zahrady před mší. Sejdeme se v neděli 25.9.2022

ve 14:00 hodin u kostela a společně uklidíme prostor za varhany, natáhneme koberce a vyčistíme odvodňovací žlaby kolem základů kostela. Těšíme se na Vás a na společnou zábavu při přípravách kostela na mši...
Plánované akce


Svatokateřinská mše

Proběhne 26. listopadu od 13,15 hod. za varhanního doprovodu.


První adventní koncert

Uskuteční se 2. prosince od 18,15 hod., účinkovat bude teplická skupina Voice. Po 19. hodině rozsvítíme ve spolupráci s obecním úřadem v areálu kostela náš nově vysazený vánoční strom..


Druhý adventní koncert

9. prosince v 17,00 hod. ho zahájí naši nejmenší:, děti z Mateřské školy v Bořislavi. Po nich se můžeme těšit na sbor Raudyt paní docentky Kateřiny Dytrtové.

Vánoční koncert

11. prosince od 17,00hod. vystoupí v kostele děti z Mateřské a základní školy v Žalanech.


Půlnoční mše

Začíná na Štědrý den ve 22,00 hod.


Po všech akcích bude pro zájemce už tradičně připraveno občerstvení v márnici.


Church Line Art

Kontakt

Spolek pro záchranu kostela svaté kateřiny, z.s.

L 13423 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Kontaktní osoba a předseda spolku:

Mgr. Dita Nerudová

info@nezborkaterinu.cz

776032103


Facebook Logo Vector

FACEBOOK

INSTAGRAM

Blue Instagram Logo Vector

GALERIE

datová schránka: kvzr5nh

Číslo účtu: katerinak/2010, neboli: 528374625/2010

transparentní účet vedený u FioBank.

Přehled pohybů na: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=528374625Pro usnadnění:

Zde načtete číslo účtu jako QR platbu

Church Line Art

Naši strážní andělé

Obec Bořislav

Děkujeme naší domovské obci za pomoc a podporu při všech akcích. Také za vřelé přijetí spolku a jeho snah o změnu. Díky této podpoře se stáváme opravdu součástí života obce...

VAHY PRO s.r.o.

Byl jsem moc mile překvapen reakcí pana Mrázka. Na mou žádost o pomoc při realizaci mříže na vchod do kostela. Aby bylo možné kostel větrat a i tak zpřístupnit kolemjdoucím. Bez dlouhého rozebírání řekl: "berte to jako hotové" a tak se i děje. Díky společnosti VAHY PRO s.r.o. běží vše kolem výroby mříže úplně samo a plně v režii firmy. Moc děkujeme...

Piggy bank

Drobní přispěvatelé

Moc děkujeme a vážíme si všech finančních příspěvků. Ale také účastí na brigádách a pomoc při přípravách jednotlivých akcí...

Boels RENTAL

Za teplo během adventních koncertů vděčíme firmě Boels RENTAL. Ta nám partnersky zapůjčila plynové ohřívače na všechny čtyři adventní koncerty. Děkujeme a vážíme si Vaší nezjištné pomoci.

Church Line Art